Âm tiết


Các công cụ và tài nguyên liên quan tới âm tiết tiếng Việt

Thống kê
  • 6.844 âm tiết đã được Dự án S ghi nhận
  • 10 âm tiết mới được bổ sung:
    nhày, ụn, nhệu, nhễu, oăng, ngổng, ướn, khuềnh, khoàng, muồm

Tìm âm tiết theo thành tố cấu tạo

Liệt kê các âm tiết theo thành tố cấu tạo (thể hiện ở dạng chữ viết)

Tìm âm tiết theo vần

Liệt kê các âm tiết có cùng vần, danh sách có thể được lọc theo thanh điệu, bằng trắc; có thể kèm theo các từ có chứa âm tiết tương ứng.

Tìm
Tìm âm tiết theo chữ cái

Tìm các âm tiết chỉ được viết bằng các chữ cái đã cho, kèm theo các từ phức cũng chỉ được viết bằng các chữ cái này. Bạn có thể "luyện thi" Vua Tiếng Việt bằng ứng dụng này.

Tìm