Chuẩn hoá cách viết I/Y


Phân tích văn bản và chuẩn hoá cách viết I/Y cho âm chính và vị trí đặt dấu thanh trong các vần -oa/-oe/-uy

Chúng tôi KHÔNG thu thập dữ liệu do người dùng nhập vào trang này. Tìm hiểu thêm.

I/Y 0 lần
oa-oe-uy 0 lần

Cách nhau bằng dấy phảy (,) và có phân biệt chữ Hoa/thường
Đang xử lí...

Chuẩn i/y:

-

Không chuẩn i/y:

-

-oà-oè-uỳ (chuẩn):

-

-òa-òe-ùy (không chuẩn):

-