Nối từ


Liệt kê các từ, ngữ cố định chứa âm tiết cần tìm giống như khi chơi nối từ.

Ví dụ: bà, ngoại, xâm, lăng,...