Bản tin

Thông tin mới nhất về Dự án S và các nội dung có liên quan


Cập nhật nhỏ cho công cụ Soát lỗi

Công cụ Soát lỗi được bổ sung một số trường hợp lỗi chính tả thường gặp, chủ yếu liên quan tới các cặp phụ âm đầu: d/gi/r, ch/tr và s/x.


Cập nhật công cụ Nối từ

Công cụ Nối từ được thêm tính năng hỗ trợ lịch sử duyệt trang và người dùng có thể chia sẻ qua đường dẫn.